ઑનલાઇન દાનઑનલાઇન દાન

મંદિર માટે દાન

donation-qrcode-1

ગૌશાળા માટે દાન

donation-qrcode-5

ઑફલાઇન દાનઑફલાઇન દાન

મંદિર માટે દાન


શ્રી વિસામણબાપુ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ - પાળીયાદ

બેંકનું નામ :- બેંક ઓફ બરોડા

બેંક A/C No :- 91110100004464

A/c ધારક :- પૂજ્ય શ્રી વિસામણબાપુની જગ્ય પલિયાડ

શાખાનું સરનામું :- પાળીયાદ

IFSC કોડ :- BARB0DBPYAD

ગૌશાળા માટે દાન


શ્રી વિસામણબાપુ ગૌશાળા પાજરાપોળ - પાળીયાદ

બેંકનું નામ :- બેંક ઓફ બરોડા

બેંક A/C No :- 91110100003787

A/c ધારક :- પૂજ્ય શ્રી વિસામણ ભગતની (બાપુની)

શાખાનું સરનામું :- પાળીયાદ

IFSC કોડ :- BARB0DBPYAD

શ્રી વિસામણબાપુ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ - પાળીયાદની તરફેણમાં ચેક/રોકડ દ્વારા દાન સ્વીકારવામાં આવે છે નીચેના સરનામે ચેક/ડીડી મોકલો:શ્રી વિસામણબાપુની જગ્ય - પાળીયાદ, પાળીયાદ, પાળીયાદ, ગુજરાત 364720

તમારું યોગદાન કલમ 80G હેઠળ 50% સુધીના કર લાભ માટે પાત્ર છે કારણ કે સ્માઇલ ફાઉન્ડેશન બિન-લાભકારી સંસ્થા તરીકે નોંધાયેલ છેપાન: XXXXXXXXXX | 80G નંબર: YYYYYYYYZZZZZZZZ